Usługi

slider1-pop
slider2-pop
previous arrow
next arrow
Slider

Specjalizuję się w sprawach odszkodowawczych z tytułu błędów w sztuce medycznej, z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, jak również z tytułu tzw. „zmarnowanego urlopu”. W zakresie prowadzonych spraw odszkodowawczych  zapewniam kompleksową reprezentację w postępowaniach karnych. Prowadzę także obsługę podmiotów gospodarczych oraz  jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Pomoc prawna na rzecz klientów korporacyjnych, indywidualnych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych, za pośrednictwem Internetu oraz reprezentowanie w sprawach z zakresu:

Prawo cywilne i gospodarcze

Oferowane usługi obejmują m.in.

 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie umów
 • reprezentowanie Klientów w sprawach:
  • o wykonywanie umów
  • o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę (z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej)
  • o zniesienie współwłasności
  • o zasiedzenie nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • ze stosunków współwłasnościowych
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek

Kancelaria sporządza pisemne opinie oraz analizy prawne, uczestniczy w negocjacjach oraz reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami.

W postępowaniach odszkodowawczych nie pobieramy opłaty wstępnej. Rozliczenie z Klientem następuje dopiero po wygranej sprawie i wyegzekwowaniu należności od przeciwnika.

Prawo rodzinne

Oferowane usługi obejmują m.in. reprezentowanie Klientów w sprawach:

 • o rozwód i unieważnienie małżeństwa
 • o separację
 • o przysposobienie
 • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków
 • o alimenty
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka

 

 

Prawo pracy

Oferowane usługi obejmują m.in.

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę
 • formułowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menadżerskich
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym

 

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Oferowane usługi obejmują min.

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • reprezentacja Klientów podczas negocjacji
 • mediacja i postępowanie pojednawcze
 • sporządzanie pozwów
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sadowym oraz egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności

Prawo spółek i obsługa korporacyjna firm

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej.

Oferowane usługi obejmują m.in.:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych - formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • udział w postępowaniach sadowych
 • reprezentacja przed wszelkimi organami, urzędami i instytucjami

 

Prawo administracyjne

Obsługa jednostek administracji państwowej i samorządowej.

- reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

- sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia;

- sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obsługa jednostek administracji państwowej i samorządowej

Prowadzę obsługę prawną jednostek administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w określonym poniżej zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

 • opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień, porozumień, pism, regulaminów i innych aktów pochodzących od organów jednostek,
 • informowanie organów o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego;
 • udzielanie porad, konsultacji, sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa,
 • opiniowanie projektów umów dotyczących działalności jednostki,
 • opiniowanie i weryfikacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez jednostkę,
 • prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych i reprezentowanie jednostki przed sądami administracyjnymi i powszechnymi (zastępstwo procesowe), organami i urzędami administracji publicznej,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych jednostki
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez jednostkę w przedmiocie nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych,
 • opiniowanie treści korespondencji jednostki z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 • wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym zleconych przez organy jednostki jak między innymi opiniowanie działań proceduralnych w postaci wszelkiego rodzaju ugód, umorzeń wierzytelności, analiza roszczeń kierowanych do jednostki, zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • udział w sesjach organów jednostki oraz związana z tym obsługa prawna.