Witamy! Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych oraz klientów indywidualnych, w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Kancelaria prowadzi obsługę prawną kilku podmiotów gospodarczych z regionu łódzkiego. Współpracujemy z Kancelariami Adwokackimi z innych regionów polski oraz z notariuszami, rzeczoznawcami i specjalistami z różnych dziedzin, co daje nam możliwość świadczenia usług prawniczych w pełnym i kompleksowym zakresie. Zespół który tworzymy,składający się z adwokatów, aplikantów adwokackich oraz absolwentów i studentów Wydziału Prawa zapewnia możliwość pełnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim. Z poważaniem
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Adwokat Anna Łowiecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002 - 2005 adw. Anna Łowiecka odbyła aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej prof. Stefana Lelentala, Kancelarii Adwokackiej Nowakowski Woźniak Szczepaniak oraz w Kancelarii Adwokackiej adw. Barbary Kosińskiej. W 2006 r. adw. Anna Łowiecka została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od kwietnia 2006r. adw. Anna Łowiecka prowadzi indywidualną Kancelarią Adwokacką. Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Łowieckiej świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi z innych regionów Polski.
USŁUGI Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych, za pośrednictwem Internetu oraz reprezentowanie w sprawach z zakresu: I. Prawo cywilne i gospodarczego Oferowane usługi obejmują m.in. - przygotowywanie projektów umów, - opiniowanie umów, - reprezentowanie Klientów w sprawach: - o wykonywanie umów, - o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę ( z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej); - o zniesienie współwłasności; - o zasiedzenie nieruchomości; - o wydanie nieruchomości; - ze stosunków współwłasnościowych; - o stwierdzenie nabycia spadku; - o dział spadku; - o zachowek. W sprawach odszkodowawczych Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych. Rozliczenie z Klientem następuje dopiero po wygranej sprawie i wyegzekwowaniu należności od przeciwnika. II. Prawo rodzinne Oferowane usługi obejmują m.in. Reprezentowanie Klientów w sprawach: - o rozwód i unieważnienie małżeństwa; - o separację; - o przysposobienie; - związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej; - o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małzonków; - o alimenty; - o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka. III. Prawo pracy Oferowane usługi obejmują m.in. - wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy - negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę, - formułowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menadżerskich - przygotowywanie umów o zakazie konkurencji - uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi - sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym. IV. Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne Oferowane usługi obejmują min. - przygotowywanie wezwań do zapłaty, - reprezentacja Klientów podczas negocjacji, - mediacja i postępowanie pojednawcze, - sporządzanie pozwów, - reprezentacja Klientów w postępowaniu sadowym oraz egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności Kancelaria sporządza pisemne opinie oraz analizy prawne, uczestniczy w negocjacjach oraz reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami. V. Prawo spółek i obsługa korporacyjna firm Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej. Oferowane usługi obejmują m.in.: - pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, - zakładanie spółek osobowych i kapitałowych - formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, - rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, - pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu zgromadzeń wspólników,walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu, - przygotowywanie projektów uchwał - doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek - bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i opiniowanie treści umów,sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji, - doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, - udział w postępowaniach sadowych, - reprezentacja przed wszelkimi organami, urzędami i instytucjami.
E-PORADA UWAGA. Wysyłanie zapytania oznacza zgodę na poniższe warunki. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w szybkiej i taniej formie, skorzystaj z usługi e-porada,znajdującej się na niniejszej stronie. - E-porada służy do udzielania na zlecenie Klienta porad prawnych oraz sporządzania dokumentów prawnych. - W ramach usługi możesz zamówić wypełnienie formularza lub wniosku , założyć spółkę, oraz uzyskać informacje w zakresie kosztów określonych procedur. - Aby skorzystać z usługi należy zapoznać się z regulaminem usługi. Regulamin udzielania e-porady 1.Kolejność czynności przy korzystaniu z usługi e-porada: - wpisanie adresu e-mail klienta; - wpisanie zapytania; - zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu; - przesłanie formularza 2. Realizacja usługi e-porada: - w terminie 24h (dni robocze) od otrzymania Zapytania, Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez Klienta,Formularz zawierający zakres wymaganych informacji i dokumentów, a także informację o kosztach pomocy prawnej i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto Kancelarii; - w razie zaakceptowania warunków Kancelarii znajdujących się w formularzu, Klient ma obowiązek wpłacić na konto kancelarii opłatę za zamówiona usługę i wysłać zwrotnie w formie elektronicznej wypełniony formularz zawierający wymagane dane. 3. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunku wpłatą Klienta: - przystąpi do wykonania usługi; - wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Formularzu. 4.Kancelaria dołoży wszelkiej staranności, aby usługa e-porada została wykonana w wyznaczonym terminie. Zmiana powyższego terminu może nastąpić jedynie w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów realizacji. 5.Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi e-porady na rzecz Klienta. 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie następuje poprzez jej przekazanie Klientowi w formie elektronicznej, na życzenie Klienta wysłanie listem poleconym. 7. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem tej strony Klient zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
KONTATKT Dane Teleadresowe Kancelaria Adwokacka adw. Anna Łowicka ul. Wierzbowa 40 lok.52 90-133 Łódź tel.042 632 76 88 tel./fax. 0 42 678 62 22 kom.603 39 19 59 kancelaria@adwokatlodz.pl http://www.adwokatlodz.pl Godziny przyjęć: Pon-Pt: 9.00 - 19.00
Welcome! Our Law Office offers broad range of services to both individual and corporate clients, including multi-disciplinary, complete legal services for partnerships and regular campanies. The Law Office closely cooperates with other established legal offices and can represent it Clients country-wide thanks to cooperation with experienced lawyers, advocates and advisors. See our offer for more details.
About Us Lawyer Anna Łowicka graduated from University of Lodz The Faculty of Law and Administration. Anna Łowicka served her advocate trainee period in prof. Stefan Lelental Law Office, Nowakowski Woźniak Szczepaniak Law Office and advocate Barbara Kosińska Law Office during the course of years 2002-2005. In 2006, Anna Łowicka became member of the official lawyer register in Local Advocate Board in Łódź. She practices as an individual lawyer since April 2006.
Services Legal advisory services for individual clients includes legal advice in a form of individual consultancy, counseling via internet as well as client's representation in cases concerning: I. Civil Law and Economic Law - contracts drafting, - giving opinion about contracts, - representing the client in such cases as: - contracts fulfillment, - action for damages, - -dissolution of co-ownership, - Proceedings regarding due diligence of the legal status of real estates, In cases of anction for damages the law firm does not charge any introductory fees. We settle with the client after winning the case and executing the claim from the opponent. II. Family law Including representing clients in following cases: -divorce and annulment of marriage, - separation, -adoption proceedings, -cases regarding execution of parental authority, -Cases regarding alimony, III. Labour Law Including services as: -giving opinion of different cases regarding Labour Law, -contracts drafting and negotiating, -drawing up contracts with company authorities and members of management board,
Contact us Law Office Lawyer Anna Łowicka